Podmínky ochrany osobních údajů

Update podmínek k 25. 5. 2018

V rámci nové legislativy GDPR platné po celé EU došlo k úpravě podmínek ochrany osobních údajů a přidání několika nových funkcí do našeho automatizovaného systému. K zásadním úpravám nedošlo, jelikož všechna pravidla vycházející z GDPR dodržujeme již od samotného spuštění projektu. Nově jsme však zveřejnili detailní informace, jak se soukromými údaji zákazníků zacházíme (viz níže). Kromě toho jsme také do našeho systému přidali nové funkce, které nám umožní snadnější naplňování nové legislativy včetně funkce Export údajů zákazníka nebo Zapomenout zákazníka. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně vašich údajů nás neváhejte kontaktovat na podpora@winnersclub.cz.

 

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel webu Winners Club - AT Capital IČ 2016-000726218 se sídlem 412 North Main Street (Ste 100), Buffalo, WY 82834, USA (dále jen: „správce“).

1. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: 30 N Gould, STE 4000, Sheridan, WY 82801.
email: podpora@winnersclub.cz

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním zákazník poskytl svůj výslovný souhlas.

 

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním platformy,
• zajišťující marketingové služby,
• zajišťující účetní služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

 

Práva zákazníka

1. Za podmínek stanovených v GDPR mají zákazníci
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále mají zákazníci právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívají, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení hesly, antivirovými programy, šifrováním, pravidelnými zálohami apod.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním registrační objednávky z internetového registračního formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.